Lapin järjestöhistoriaa

Järjestön synty

Toinen maailmansota oli käyty. Sodan jälkeen eduskunnassa alettiin laatia uutta kalastuslakia. Kun tieto tästä kiiri harrastajakalastajaporukoille, se herätti heti kysymyksiä siitä, miten kalastusasioitamme hoidetaan. Tämä innoitti harrastajakalastajat neuvonpitoon, että olisiko tarpeellista järjestäytyä ja lähteä puolustamaan etuja.
1950-lukua voidaan luonnehtia sekä kalastuksenharrastajien että kalavesien omistajien järjestäytymisen vuosikymmeneksi.
Suomen Kalamiesten Keskusliitto ry perustettiin v. 1950 Helsingissä. Siitä lähti liikkeelle kalaseurojen järjestäytyminen maakunnallisiksi kalamiespiireiksi.
Näin tapahtui myös Lapissa v.1956. Suomen Kalamiesten Keskusliitto ry:n toimesta oli Rovaniemelle Kunnallisklubille kutsuttu huhtikuun 22.päivänä 1956 kokous perustamaan Lapin Kalamiespiiriä.
Kokouksessa olivat läsnä Suomen Kalamiesten Keskusliiton toiminnanjohtaja evl Kalle Koski sekä edustajat seuraavista kalastusseuroista: Kemijärven Erämiehet, Köyryn Kalamiehet, Olkkajärven Kalastusseura, Pellon Kalamiesseura, Rovaniemen Kalamiehet, Rovaniemen Postin kalamiesseura, Sodankylän Erämiehet ja Ylitornion Kalamiesseura sekä lisäksi prof. Erkki Halme ja eräitä yksittäisiä kalamiehiä.
Tässä kokouksessa pidettiin tarpeellisena perustaa Lapin läänissä toimivien kalastusseurojen yhdyselin ja asiaa kehittämään valittiin toimikunta, johon tulivat:
Puheenjohtajana              
uittopäällikkö P. V. Pentikäinen
 
Jäseninä:             
varatuomari Antti Aho
kalastusmestari Sulo Ahvonen
junailija Tauno Haapamo
myymälänhoitaja Martti Iso-Möttönen
opettaja Osmo Kiiskinen
kunnallisneuvos Janne Koivuranta
konstaapeli Paavo Lindfors
puhelinasentaja Arvo Niukkanen
rehtori Aapo Salmi
varatuomari Tuure Salo
metsänhoitaja Väinö Skyttä
mittausteknikko Frans Vähätiitto
                         
Lisäksi valittiin työvaliokunta:               
uittopäällikkö P. V. Pentikäinen
varatuomari Antti Aho
metsänhoitaja Aimo Lifländer
puhelinasentaja Arvo Niukkanen
mittausteknikko Frans Vähätiitto
 
Perustamiskokous
 
Varsinainen perustamiskokous pidettiin Rovaniemen kunnallisklubilla syyskuun 9. päivänä 1956, kokouksessa hyväksyttiin edellä mainittujen toimikuntien laatimat Lapin Kalamiespiirin säännöt, sekä valittiin yhdistyksen perustamiskirjan allekirjoittajiksi Rovaniemen Kalamiehet ry:n, Köyryn Kalamiehet ry:n ja Olkkajärven Kalastusseura ry:n edustajat. Päätös Lapin Kalamiespiirin merkitsemisestä yhdistysrekisteriin saatiin 29.4.1957.
Toimintaa
Ensimmäisenä toimintavuonna lähetettiin kaikille tiedossa oleville Lapin läänin kalastusseuroille tiedustelu seurojen toiminnasta ja halukkuudesta liittyä Lapin Kalamiespiirin jäsenseuraksi. Vastauksia tuli niin runsaasti, että niiden käsittely oli siirrettävä seuraavalle toimintavuodelle. Piirin alkutoiminnan rahoitusta varten saatiin Suomen Kalamiesten Keskusliitto ry:ltä 30 000 mk, jonka käyttö myöhäisestä ajankohdasta johtuen myös siirrettiin seuraavalle vuodelle. Piirin jäsenmäärä ensimmäisen toimintavuoden lopussa oli 508 jäsentä. Piirin valistustoiminta seurojen suuntaan oli lähtenyt täydellä teholla käyntiin puheenjohtajan ja sihteerin toimesta. Ammattitaidolla suoritettu valistustoiminta ja käynnit seurojen tilaisuuksissa oli otettu maakunnassa kiitollisuudella vastaan ja arvata saattoi, että piirin jäsenmäärään oli odotettavissa lisäystä. Kun vielä oli keskusliitossa päätetty, että Kalamieslehden 2/1957 numero julkaistaan Lapin numerona, jossa käsiteltäisiin maakuntamme kala-asioita, piirin toiminta olikin lähtenyt vauhdilla käyntiin.
Järjestömuutosten aika
Keskusjärjestöjen tasolla muutokset alkoivat 2000-luvun vaihteessa. Syynä uuden Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön perustamiselle oli tarve tehostaa toimintaa vapaa-ajankalastuksen ja vapaa-ajankalastajien aseman parantamiseksi. Keskusjärjestöt Suomen Kalamiesten Keskusliitto (SKK), Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto (SMKL) ja Suomen Urheilukalastajain Liitto (SUKL) allekirjoittivat 13.12.1999 ns. rahanjakosopimuksen, jolla Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) hakee yhteisellä hakemuksella valtion talousarvion momentilta kalatalouden edistäminen vuosittaiset toiminnan määrärahat jäsenjärjestöille ja jakaa ne järjestöjen suuruussuhteessa siten, että SKK saa 75%, SMKL 20% ja SUKL 5%.
Uuden keskusjärjestö SVK:n jäsenjärjestöt jatkoivat edelleen toimintaansa itsenäisenä, samoin niiden alueelliset jäsenjärjestöt. Kukin järjestö säilytti oman toimintansa erityispiirteet ja perinteiset toimintamuodot.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön SVK:n perustava kokous oli 31.1.2000 Helsingissä. SVK merkittiin yhdistysrekisteriin 8.12.2000.
Vuonna 2003 virisi ajatus myös järjestöjen yhdistämisestä. Lisäksi oli myös tarvetta kehittää eri järjestöjen alueellista yhteistoimintaa. Alueellisella tasolla oli pyrkimys saada yhdistettyä SKK:n kalamiespiirien, SMKL:n erämiespiirien ja alueella olevien SUKL:n seurojen toimintoja. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) perusti syksyllä 2003 sääntötyöryhmän, jonka tehtävänä oli uusia säännöt SVK:n organisaatiolle sekä laatia mallisäännöt uusille, alueille perustettaville vapaa-ajankalastajapiireille.
Työryhmässä pääsi vahvasti vaikuttamaan yhtenä jäsenenä Lapin Kalamiespiirin puheenjohtaja Jorma Kaaretkoski taustatukenaan piiriä aikaisemmin johtanut Reijo Martin. Lopulta mallisäännöt hyväksyttiin ja vuonna 2005 alkoi uusien piirien perustaminen. Lapin alueen perustava kokous oli Rovaniemellä Varuskuntakerholla 20.5.2005. Kokouksessa oli paikalla valtuutettuja edustajia 18 seurasta (Lapin Kalamiespiirin ja Suomen Urheilukalastajain Liiton SUKL:n jäsenseuroja).Piirin nimeksi tuli Lapin Vapaa-ajankalastajat ry. Uusi piiri aloitti toimintansa vuoden 2006 alusta. Muutoksen jälkeen vapaa-ajankalastusjärjestöjen kokousedustus Lapin 19 kalastusalueessa siirtyy Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestölle ja sen alueelliselle piirille eli Lapin Vapaa-ajankalastajat ry:lle.
Lapin Vapaa-ajankalastajat ry, Lapin Kalamiespiiri ry
puheenjohtaja Jorma Kaaretkoski
Lapin Vapaa-ajankalastajat | Ylläpito | Kotisivuton.fi